Brainnovation
Introductie

Brainnovation is meetbaar,

praktisch en door iedereen te leren.

 

Wat is Brainnovation®?

Brainnovation [1] is een nieuwe manier om je eigen creatieve potentieel te ontwikkelen. De methode is deels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek [2] en is, voor zover bekend, uniek.

 

Voor wie is dit boek bedoeld?

Deze methode is ontwikkeld voor studenten uit het hoger onderwijs. Studenten zijn de managers van morgen. De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. In de nabije toekomst is het goed mogelijk dat de leerstof uit het eerste jaar al verouderd is in het vierde leerjaar. Ook zullen er beroepen ontstaan waarvoor nu nog geen opleiding bestaat. De manager van morgen moet creatief zijn om zich te kunnen aanpassen aan een snel veranderende wereld. Alleen mensen met een creatief brein zijn daartoe in staat. 

Opbouw

De methode bestaat uit twaalf hoofdstukken met dezelfde opbouw:

  • warming up;
  • theoriegedeelte waarin de theorie wordt uitgelegd ondersteund met opdrachten;
  • praktijkgedeelte waarin de student de eigen creativiteitsontwikkeling bewust maakt in een plan en daarnaast kan oefenen met de vaardigheden die bij de verschillende fasen van de methode nodig zijn. 
WARMING-UP 

WARMING-UP

Ieder hoofdstuk begint met een warming-up voor je brein. De warming-up schudt je even wakker en stimuleert je anders naar de wereld te kijken. Je wordt uitgedaagd om je brein op een andere manier aan het werk te zetten. De warming-up heeft zijn doel bereikt als het jou aan het denken zet, of als het je verwondert en aan het lachen maakt.

THEORIE 

THEORIE

Na de warming-up volgt de verdiepende theorie. Hiervoor kun je het boek en/of de website raadplegen. De theorie bestaat grofweg uit drie delen waarin je leert hoe creativiteit ontstaat in het brein. Creativiteit is immers gekoppeld aan het functioneren van het brein. Elk theoriegedeelte is een bouwsteentje dat leidt tot een beter begrip van de methode Brainnovation. 

 

  • Deel 1 (hoofdstuk 1-3): basis- en kennisniveau creëren met betrekking tot creativiteit. Wat versta jij onder creativiteit? Wat zijn mogelijke struikelblokken om creatief te kunnen zijn? Welke testmethodes bestaan er voor creativiteit en zijn deze effectief? 
  • Deel 2 (7-10):  leren en toepassen van de methode Brainnovation; vergroten van je eigen creatieve potentieel. 
  • Deel 3 (11-12) implementatie van een creatief idee. Uitvinden en uitvoeren vereisen verschillende sets vaardigheden.
PRAKTIJK 

Persoonlijke creativiteitsplan (PCP)

De kern van creativiteit is het woord creëren. Voor welke persoonlijke uitdaging wil jij een oplossing vinden? Door middel van het Persoonlijk Creativiteitsplan (PCP) word je uitgedaagd met een zelfgekozen probleem aan de slag te gaan. Tijdens dit proces worden de verschillende fases van de Brainnovation-methode doorlopen (zie afbeelding 0.1). Al doende leer je de methode in de praktijk toe te passen. Het doel van de PCP is dat je je eigen versie van de Brainnovation-methode ontwikkelt, want ieder mens is uniek. Niemand heeft dezelfde set vaardigheden en ervaringen. Ieder is creatief op zijn geheel eigen wijze. Hoe meer je geoefend raakt in de methode, hoe minder je uiteindelijk terug hoeft te vallen op het PCP. Brainnovation wordt een onderdeel van je dagelijks leven. Het is een techniek die je kunt toepassen in de rest van je leven. Het benutten van jouw creatieve potentieel wordt een way of life! 

 

 Afbeelding 0.1 Stadia Persoonlijk Creativiteitsplan

 

Praktijkopdrachten en oefeningen

Elke fase van de Brainnovation-methode vraagt om een andere vaardigheid die met behulp van de opdrachten wordt getraind. De praktijkopdrachten lopen als een rode draad door het boek en ondersteunen de theorie. Soms staan ze in de tekst, en soms aan het einde van het hoofdstuk. Ze zijn zowel in het boek als online te vinden, waar ook het ondersteunende visuele materiaal te vinden is. De (online) oefeningen zijn een aanvulling op de praktijkopdrachten. Elke oefening is een onderdeel van de methode en dient een specifiek doel. 

 

Over de oefeningen

Naast de opdrachten uit het boek en het Persoonlijk Creativiteitsplan kan je je creativiteit trainen door te oefenen. Brainnovation leert je routines los te laten door bewust af te schalen. Die techniek wordt uitgebreid geoefend in het praktijkgedeelte.

 

Op- en afschalen 

Met opschalen wordt bedoeld dat de student zich moet concentreren en gebruik moet maken van zijn logica en analytisch denkvermogen. Met afschalen wordt bedoeld dat de student zich moet ontspannen en gebruik moet maken van zijn onbewust ‘denken’. Het is van belang dat de student leert snel op- en af te schalen. Pas als je het op- en afschalen van je PC onder de knie hebt, kun je een uitdaging effectief oplossen door toepassing van de drie Brainnovation-fasen. De begrippen opschalen en afschalen worden uitgebreid uitgelegd in hoofdstuk 7 en volgend. 

 

Voorbeelden    
Kruiswoordpuzzel analyseren taal database linker hersenhelft opschalen
Cryptogram ongebruikelijke associaties linker hersenhelft afschalen
Beeldraadseltjes flits van inzicht    rechter hersenhelft afschalen

Luciferstest, student maakt er zelf een

 

(Een luciferstest los je op door één lucifer anders te leggen om een kloppende vergelijking te krijgen.  

Voorbeeld III + IV = VI +I wordt III + IV = IV + I).

  rechter hersenhelft opschalen

 

Hoe werkt het?

De oefeningen in deze methode worden op twee manieren aangeboden.

Voor docenten is er per hoofdstuk een set oefeningen gemaakt, waarin het op- en afschalen en de vaardigheid wordt geoefend waar in die specifieke fase van de methode om gevraagd wordt. Deze oefeningen kunnen docenten downloaden en uitdelen of laten zien in de les. Docenten kunnen ook oplossingen bij deze oefeningen downloaden.

 

Online worden er per hoofdstuk vergelijkbare sets oefeningen aangeboden, maar met andere vragen. Daar kunnen studenten en andere geinteresseerden oefenen met het op- en afschalen en andere Brainnovation-vaardigheden. Omdat het andere vragen zijn, kan de student niet vooruit werken in de methode, maar wel alvast een beetje oefenen. De online oefeningen kunnen worden ingevuld. Na het insturen van een reactie verschijnt een oplossing of antwoordmodel. De reacties worden opgeslagen op de website. Zo kan de student zien welke oefeningen al gemaakt zijn en welke nog niet.

 

Let op: Het is aan te bevelen om zo lang mogelijk te wachten met het kijken naar het antwoord. De oefeningen zijn bedoeld om de hersenen te trainen; het effect is nihil of minder groot als je 'spiekt'. 

 

Kijk voor verdere uitleg bij het kopje OEFENINGEN bij ieder hoofdstuk.

Voorbeeld oefening 

 Voorbeeld 

Een boer in Limburg heeft een mooie grote perenboom op zijn erf staan. Hij voorziet de plaatselijke supermarkt van zijn fruit. De supermarktmanager heeft de boer gebeld om te vragen hoeveel stuks fruit hij kan afnemen. De boer weet dat de boom 24 takken heeft. Elke tak heeft 6 twijgen. Eén twijg kan één stuk fruit dragen. Hoeveel pruimen zal de boer kunnen leveren?


Uitleg

Als je dit raadsel als losstaande opdracht zou beoordelen, valt er heel wat op af te dingen. Je vindt het misschien een flauw raadsel, of je vraagt je wellicht af waar het goed voor is. Het gaat er immers om dat je gewoon goed leest om het antwoord te vinden. De boer zal helemaal geen pruimen kunnen leveren, omdat hij een perenboom op zijn erf heeft staan en geen pruimenboom. Gewoon goed lezen is echter niet altijd zo ‘gewoon’. De meeste mensen lezen het raadsel en beginnen zonder verder nadenken het aantal stuks fruit uit te rekenen. De Brainnovationmethode begint bij het begin: wat is de vraag?

In het geval van het raadsel met de boer en zijn perenboom blijkt het niet om een rekensom te gaan, maar om goed te kunnen lezen. De uitdaging blijkt anders van aard te zijn dan op het eerste gezicht lijkt.

 

Doel

Het doel van het oefenen met dit soort raadsels is dat je leert kritisch te kijken naar de vraag. Vaak ligt de oplossing recht voor je neus, maar doordat je brein gebruikmaakt van bestaande patronen kijk je eroverheen. Het is belangrijk om met de juiste vraag te starten. Is het wel de juiste vraag, of zit er iets anders achter? Voor je het weet, stort je je op een probleem waar eigenlijk een ander probleem achter zit. Je zult dan nooit een goede oplossing kunnen vinden.

Voor docenten

Docentopmerkingen

Op deze website vindt u regelmatig een blauw blokje met de titel Voor docenten. Deze blokjes bevatten tips, aanwijzingen en suggesties voor het inzetten van de methode, de theorie, een opdracht of oefeningen in de klas. Deze opmerkingen zijn alleen te zien als u bent ingelogd als docent. Studenten zien ze niet.

 

Powerpointpresentaties

Naast de stof uit het boek, kunt u gebruikmaken van powerpointpresentaties. Deze zijn te vinden bij elk hoofdstuk onder Voor docenten.

 

Oefeningen en opdrachten

Er zijn voor docenten speciale sets met oefeningen bij elk hoofdstuk. Studenten hebben deze nog niet gezien, zodat ze de oplossingen nog niet weten. Het is aan te bevelen om de studenten tijdens opdrachten en oefeningen de vrijheid te geven om rond te lopen. Ze hoeven niet op een stoel achter een tafeltje te blijven zitten, zolang ze anderen maar niet storen. Het gevoel van vrijheid stimuleert de creativiteit en door het lopen raken de hersenen beter doorbloed.

 

Modelantwoord

Na inloggen met een docentaccount ziet een docent bij opgaven direct het modelantwoord. Studenten zien dat antwoord uiteraard niet.

 

Eigen inbreng

Het staat de docent vrij om opgaven toe te voegen of te vervangen om beter aan te sluiten bij het niveau van de studenten. Zolang de nieuwe opgaven maar passen bij de betreffende les. Zeker als Brainnovation een vast onderdeel van het curriculum is, verdient het aanbeveling om de opgaven te variëren om te voorkomen dat studenten deze kunnen doorgeven aan andere studenten.

 

Het is van belang dat de student leert snel op- of af te schalen. Indien de docent de opgaven aanpast, is het raadzaam om de opgaven waar afgeschaald moet worden af te wisselen met opdrachten waar juist opgeschaald moet worden.  Wissel ook opgaven waarbij je afwisselend de functionaliteit van de linkerhersenhelft en die van de rechterhersenhelft aanspreekt.

  

Voorbeelden    
Kruiswoordpuzzel analyseren taal database linker hersenhelft opschalen
Cryptogram ongebruikelijke associaties linker hersenhelft afschalen
Beeldraadseltjes flits van inzicht    rechter hersenhelft afschalen

Luciferstest, student maakt er zelf een

 

(Een luciferstest los je op door één lucifer anders te leggen om een kloppende vergelijking te krijgen.  

Voorbeeld III + IV = VI +I wordt III + IV = IV + I).

  rechter hersenhelft opschalen

 

Bepaling credits

Bij Brainnovation ligt de nadruk niet op het reproduceren van de stof, maar op het begrijpen van de essentie van de methode en de toepassing in de praktijk. In geen geval mag de eindbeoordeling gebaseerd zijn op de traditionele manier van examineren, omdat die voornamelijk uitgaat van sequentieel denken. Zo is bij een multiplechoicetest maar één antwoord correct. Bij creativiteit staat parallel denken juist centraal. Het echte leven zit immers ook ingewikkelder in elkaar. Vaak is er niet één goed antwoord, maar zijn vele keuzes mogelijk. Door de methodiek Brainnovation leer je de meest relevante opties te creëren en ontdekken bij het oplossen van uitdagingen.

Systeemeisen

Je gebruikt brainnovation-online.nl het best op je computer of op een tablet. Voor smartphones is het minder geschikt.

1 Brainnovation is een registered trademark (een ingeschreven merk). 
2 Van alle ons bekende creativiteitmethodes benadert die van Shelley Carson, Brainnovation het meest. Ook zij baseert haar CREATES-model op de oorsprong van onze creativiteit, het brein. Beide methodes zijn gebaseerd op de manier waarop het brein functioneert, de bron van creativiteit. Dat mag logisch klinken maar veel theorieën gaan uit van de uiterlijke verschijnselen van creativiteit. De werking van het brein met betrekking tot creativiteit wordt slechts oppervlakkig beschouwd. Een mooi voorbeeld zijn de publicaties van Ai-Girl Tan, een internationaal vermaarde autoriteit op het gebied van creativiteit. In een van haar boeken, Creativity, Talent and Excellence komt het woord ‘brain’ één keer voor. Psychologen weten dat je om creatief te zijn moet associëren, divergent moet denken en een open mind moet hebben. Maar als je niet weet hoe de hersenen daarmee omgaan, wordt het moeilijk om dat in praktijk te brengen. 
 
Disclaimer: De filmpjes op deze website zijn bewerkt voor educatieve doeleinden. Rechthebbenden met vragen of opmerkingen kunnen zich wenden tot de uitgeverij.

 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.